Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid, zekerheid en veiligheid te bieden aan onze klanten en aan onszelf en ter bescherming van onze producten.

De webshop genaamd XYZilver op www.xyzilver.nl is onderdeel van Myson.

Myson

info@xyzilver.nl

KvK nr.: 37085026

BTW nr.: NL815766154B01

Vestigingsadres:

Charles van der Nootstraat 15

1718 XS te Hoogwoud (Dit is geen bezoekadres)

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Toepasselijkheid
 • Artikel 3 – Verzending
 • Artikel 4 – Retourzending
 • Artikel 5 – Klachtenregeling en Geschillen
 • Artikel 6 – Garantie
 • Artikel 7 - Diensten
 • Artikel 8 - Prijzen
 • Artikel 9 - Aansprakelijkheid
 • Artikel 10 - Nederlandse wetgeving

 

Artikel 1 – Definities: in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: Myson. Eigenaar en beheerder van www.xyzilver.nl en www.mylenebyoux.nl. De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aanbiedt op afstand aan consumenten.

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ondernemer. Een overeenkomst kan gaan over een bestelling van één of meerdere producten via de webshop op www.xyzilver.nl of om een opdracht voor een van ondernemers aangeboden diensten.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: kalenderdag.

Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, opgesteld in oktober 2020 van Myson.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en de consument en op geplaatste bestellingen bij ondernemer door de consument. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld om in te zien, middels verwijzing naar de online locatie waar deze gelezen kunnen worden.

Voordat een bestelling op www.xyzilver.nl door de consument definitief wordt geplaatst, wordt de consument gevraagd eerst akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 

De webshop pagina met de algemene voorwaarden staat ten alle tijde beschikbaar op www.xyzilver.nl en is benaderbaar via een link onderaan elke webshop pagina.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld "naar de geest" van deze algemene voorwaarden. Ook onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.

Ondernemer doet zijn best ten alle tijde zo goed mogelijk lijkende productfoto's in de webshop op www.xyzilver.nl te plaatsen die een zo eerlijk mogelijke weergave van het daadwerkelijke product zijn. Ondanks dat is het mogelijk dat er kleine kleurverschillen zijn tussen de foto's en het daadwerkelijke product. 

Elk aanbod van ondernemer bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • Het adres van de vestiging van ondernemer en het e-mailadres van ondernemer.
 • De prijs inclusief belastingen.
 • De verzendkosten. (De verzendkosten van bestellingen die door de consument zijn geplaatst op www.xyzilver.nl bedragen altijd € 2,95 en worden altijd door PostNL met een Track & Trace nummer verzonden.)
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
 • De wijze van betaling en aflevering van de overeenkomst.

Indien de consument het aanbod van ondernemer langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

Ondernemer zal bij het verzenden van het bestelde product door de consument aan de consument de volgende informatie meesturen: 

 • Het adres van de vestiging en het e-mailadres, waar de consument terecht kan met eventuele klachten en/of opmerkingen.
 • Een aanduiding voor de wijze waarop de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Informatie over het herroepingsrecht:

 • De termijn, ofwel bedenktijd, waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht is 14 dagen, ingaande op de dag van ontvangst van het door de consument bestelde product.
 • De consument heeft het recht een product na ontvangst binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, te retourneren aan ondernemer.
 • Tijdens de 14 dagen bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het geleverde product door ondernemer. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, zal hij het product in de originele staat en in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren.
 • Indien de consument niet meer in het bezit is van de originele verpakking van het product zal deze het product in een andere verpakking, waarin het product veilig en op een vergelijkbare manier is verpakt zoals het is toegestuurd aan consument, retourneren.
 • Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan ondernemer en is de consument verplicht het product binnen 14 dagen ook retour te sturen, met een bewijs van tijdige terugzending.
 • Indien een consument na de genoemde 14 dagen bedenktijd, niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, resp. het product niet heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor de retourzending voor rekening van de consument.
 • Het bedrag dat de consument betaald heeft voor het geretourneerde product, zal ondernemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending terugstorten op de rekening van de consument.
 • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldig handelen van de consument, is de consument aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten aan de consument dienen binnen 14 dagen na levering, aan de ondernemer schriftelijk of per e-mail te worden gemeld.

Artikel 3 – Verzending

Tijdens het bestelproces geeft de consument zijn of haar adresgegevens door aan ondernemer en na ontvangst van betaling of bevestiging van betaling wordt de bestelling door ondernemer binnen twee werkdagen overgedragen aan PostNL, die vervolgens de bestelling bij de consument bezorgt. Indien de door de consument geplaatste bestelling maatwerk bevat, zoals het graveren van een sieraad of het monteren van bedels, kan de levertijd 1 á 2 dagen langer duren. Bij de levering door PostNL wordt het pakket voorzien van een Track & Trace Code, waarmee de consument het pakket kan volgen. De verzendkosten bedragen voor de consument voor elke bestelling € 2,95. Bestellingen vanaf € 30,- verzenden wij gratis.

Artikel 4 – Retourzending

Artikel 4.1 - Algemene retourzending

De consument heeft het recht om zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, een of meerdere producten te retourneren aan ondernemer. De verzendkosten voor retourzendingen komen voor rekening van de consument. Retourzendingen kunnen worden verzonden naar:

Myson

Charles van der Nootstraat 15

1718 XS te Hoogwoud

De consument dient voor het retourneren van een product, binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, eerst via e-mail contact op te nemen met ondernemer. In de e-mail moet door de consument duidelijk worden omschreven om welk(e) product(en) het gaat en of de consument hetzelfde product opnieuw toegestuurd wenst te krijgen, of dat de consument het volledige aankoopbedrag teruggestort wenst te krijgen of dat de consument een ander vervangend product wenst te ontvangen.

Artikel 4.2 - Uitgezonderd van retournering

Producten die door ondernemer in opdracht van de consument zijn gemaakt en/of veranderd kunnen niet worden geruild, tenzij de consument kan aantonen dat ondernemer de opdracht niet volgens de gemaakte afspraak heeft uitgevoerd. Producten die hieronder vallen zijn: kettingen en armbanden met gesoldeerde bedels, gegraveerde sieraden, veranderde en gerepareerde sieraden en sieraden die speciaal voor de consument zijn ontworpen en/of vervaardigd.

Artikel 4.3 – Retourzending: Beschadigingen

In het geval van beschadigingen die het bestelde product heeft opgelopen tijdens transport kan de consument het product retourneren en zorgt ondernemer, in overleg met de consument, dat, na ontvangst van het te retourneren product, óf het volledige aankoopbedrag van het beschadigde product binnen 5 werkdagen wordt teruggestort op de rekening van de consument óf dat het bestelde product nogmaals kosteloos wordt opgestuurd naar de consument. Indien de consument kiest voor terugstorting van het aankoopbedrag en de retournering betreft een volledige bestelling worden ook de, door de consument betaalde, verzendkosten teruggestort op de rekening van de consument.

Artikel 4.4 – Retourzending: Vervangend duurder product

In het geval dat een door de consument gewenst vervangend product duurder is dan het te retourneren product zal het vervangende product pas door de ondernemer worden opgestuurd naar de consument na ontvangst van in goede staat zijnde van het te retourneren product door de consument én na ontvangst van betaling van de meerprijs door de consument. De meerprijs van het vervangende product zal via een factuur per e-mail naar de consument worden verstuurd.

Artikel 4.5 – Retourzending: Vervangend goedkoper product

In het geval de consument een ander vervangend product wenst te ontvangen dat goedkoper is dan het te retourneren product zal het prijsverschil, na ontvangst van in goede staat zijnde van het te retourneren product, door de ondernemer op het door de consument aangegeven rekeningnummer worden gestort.

Artikel 4.6 - Retourzending: Vervangend product

In het geval de consument een product retourneert aan ondernemer en een vervangend product wenst te ontvangen zonder dat de reden van het retourneren een defect of een beschadiging van het product betreft en zonder dat er een verkeerd product door ondernemer was opgestuurd, komen de verzendkosten van het vervangende toegestuurde product voor rekening van de consument en wordt het product pas verstuurd na ontvangst door ondernemer van zowel het in goede staat verkerende geretourneerde product alsmede ontvangst van de verzendkosten van de consument voor het opsturen van het vervangende product door ondernemer.

Artikel 4.7 - Strafport

Indien ondernemer een retourzending ontvangt waarover ondernemer strafport moet betalen, wordt dit op een eventuele terugbetaling aan de consument in mindering gebracht.

Artikel 5 - Klachtenregeling en geschillen

De consument kan op verschillende manieren contact opnemen met ondernemer betreffende een klacht. Dit kan via het contact formulier in de webshop op www.xyzilver.nl, per e-mail of middels persoonlijk contact op één van de markten van ondernemer. Klachten dienen binnen 14 dagen aan de ondernemer kenbaar te worden gemaakt en worden door de ondernemer binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Op geschillen die tussen de ondernemer en de consument zouden kunnen ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Aanvullende dan wel afwijkende bepalingen zullen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk dan wel via e-mail te worden vastgelegd.

Artikel 6 – Garantie

Artikel 6.1 - garantie op producten

Ondernemer geeft 3 maanden garantie op de door de consument gekochte producten van ondernemer via de webshop op www.xyzilver.nl. De garantietermijn gaat in op de dag van ontvangst van het bestelde product door consument. Ondernemer is echter niet verantwoordelijk voor ongeschikt gebruik of toepassing van de producten. De garantie geldt daarom niet voor producten die de consument zelf heeft bewerkt en/of gerepareerd en/of door derden heeft laten bewerken en/of laten repareren. De garantie vervalt ook bij onzorgvuldige behandeling of blootstelling aan abnormale omstandigheden. Indien het gekochte product binnen de garantietermijn van 3 maanden stuk gaat bij normaal gebruik, vergoedt ondernemer de kosten om het product te repareren of stuurt ondernemer kosteloos een nieuw vervangend product, dit in overleg met de consument.

Artikel 6.2 - Uitgesloten van garantie 

Een van de, door ondernemer aangeboden, bedelmontage vormen waar de consument uit kan kiezen, is een gratis bedelmontage vorm. Hier kan door ondernemer echter geen garantie op worden gegeven, omdat bij de gratis bedelmontage vorm het aanbuigoog, waarmee de bedel aan een armband of ketting wordt bevestigd, dicht is gebogen en niet dicht is gesoldeerd. Hierdoor is het mogelijk dat wanneer de consument met de bedel ergens achter blijft hangen, dat deze los raakt van de armband of ketting en zo verloren kan raken, of verbogen kan worden.

Artikel 6.3 – Garantie op diensten m.b.t. producten verkocht door ondernemer

Ondernemer geeft drie maanden garantie op gegraveerde en veranderde producten gekocht bij ondernemer en drie maanden garantie op gemonteerde bedels aan kettingen en armbanden die zijn gekocht bij ondernemer. Hieronder verstaat ondernemer producten die zijn gekocht via de webshop op www.xyzilver.nl met als doel gegraveerd of veranderd te worden en producten die in opdracht van de consument door ondernemer zijn gemaakt.

Mocht de consument niet tevreden zijn met het resultaat van een van de ondernemers diensten en het is aantoonbaar dat ondernemer de opdracht niet goed heeft begrepen, dan wordt, als het gaat om een product van ondernemer, het aankoopbedrag teruggestort op de rekening van de consument na ontvangst van het geretourneerde product.

Als blijkt dat ondernemer de opdracht goed heeft uitgevoerd, maar de opdracht door de consument foutief is gesteld, kan de consument besluiten of ondernemer de fout, tegen meer betaling en in goed overleg met de consument, gaat herstellen.

Artikel 6.4 – Garantie op diensten m.b.t. producten die niet zijn verkocht door ondernemer.

Producten van de consument waar een dienst van ondernemer op is uitgevoerd, zoals graveerwerk en/of reparatiewerk en/of bedelmontage en/of een verandering, blijven in het bezit van de consument en kunnen nooit door ondernemer retour worden gevraagd.

Ondernemer geeft drie maanden garantie op het graveerwerk, reparatiewerk en verandering van producten van de consument.

Mocht de consument niet tevreden zijn met het resultaat van een van de ondernemers diensten en het is aantoonbaar dat ondernemer de opdracht niet goed heeft begrepen, dan wordt het door de consument betaalde bedrag voor de dienst van de ondernemer binnen 5 werkdagen teruggestort op de rekening van de consument.

Als blijkt dat ondernemer de opdracht goed heeft uitgevoerd, maar de opdracht door de consument foutief is gesteld, kan de consument besluiten of ondernemer de fout, tegen meer betaling en in goed overleg met de consument, gaat herstellen.

Artikel 7 – Diensten

Artikel 7.1 - Algemeen

Ondernemer biedt de volgende diensten aan, aan de consument: het graveren, repareren en veranderen van sieraden en het monteren van bedels aan sieraden, al dan niet gekocht bij ondernemer.

Indien een bestelling of verzoek van een dienst van de consument buiten de webshop op www.xyzilver.nl om gaat, zal ondernemer, in goed overleg met de consument, een vrijblijvende offerte incl. verwachte levertijd aanbieden aan de consument. Na aanvaarding van de offerte door de consument wordt de offerte bindend en is de opdracht aangenomen door ondernemer. Het voltooide product zal naar de consument worden verzonden na ontvangst van het van tevoren vastgestelde bedrag.

Artikel 7.2: Reparatie

In het geval van reparatie van een eigendom van de consument wordt van tevoren duidelijk door ondernemer en consument afgesproken en omschreven waar het reparatiewerk uit zal bestaan, wat de kostprijs is en wat de verwachtte levertijd zal zijn.

Dit product zal altijd eigendom van de consument blijven en zal door ondernemer nooit retour gevraagd worden.

De verzending van het gerepareerde product zal door ondernemer worden gedaan na ontvangst van het van tevoren afgesproken bedrag.

Artikel 8 – Prijzen

De prijzen van de producten op www.xyzilver.nl en de prijzen van de diensten van ondernemer zijn altijd inclusief 21% BTW. 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan producten door aantoonbaar toedoen van de consument. Ondernemer garandeert wel dat de producten en diensten die ondernemer levert aan de consument aan alle kwaliteitseisen voldoen.

Artikel 10 - Nederlandse wetgeving

Ondernemer is een Nederlands bedrijf en heeft de algemene voorwaarden opgesteld met gebruik van de Nederlandse wetgeving.